Life Photographs

ביטוח

חיים

רוב ביטוחי החיים הנמכרים הנמכרים בישראל הם ביטוחי חיים הכוללים מידה זו או אחרת של חסכון, כאשר המטרה היא להבטיח - בנוסף להגנה המיידית בקרות אסון - גם יצירת קרן לגיל הפרישה או למטרה ספציפית אחרת.

 

קיימים סוגים רבים של ביטוח - בין אם למטרת תשלום קרן חד-פעמית (ביטוח "הוני") או למטרת הבטחת קיצבה חודשית. ניתן כיום להבטיח ביטוחים הכוללים חסכון לכל תקופה שהיא, בכל סכום שהוא, ותוך התאמה מלאה של תמהיל החסכון והסיכון לצרכיו של המבוטח.

 

ניתן באמצעות ביטוח חיים מתאים להבטיח גם סכומים עבור ילדים, שישולמו בתאריך קבוע מראש,

כך שניתן להבטיח כי אמנם ישמשו למטרה אשר לה נועדו - קרן להשכלה גבוהה וכו'.

 

חשוב לציין כי עקב הסיבוך הקיים במערכת המיסוי יש להתייעץ עם סוכן מורשה בנוגע לתכנית המתאימה -

אף אם אינה משמשת כקופת גמל - כדי למנוע אפשרות של חיוב מיותר במס.